Вишенька. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Затверджено в чинній редакції наказом ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» від 03 серпня 2020 року

ДОГОВІР
про надання медичних послуг

«03» серпня 2020 року

ТОВАРИСТВО
РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2016 року No 1349) (надалі за текстом – Виконавець), в особі директора Хаєцької Аліни Едуардівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, пропонує фізичним та юридичним особам (надалі за текстом – Замовник) отримати платні медичні послуги на умовах визначених цим Договором про надання медичних послуг (надалі за текстом – Договір). Виконавець та Замовник разом надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона. До моменту укладення з конкретним Замовником, цей Договір має статус оферти Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.

2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.

3. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

4. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

5. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.

6. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

7. План лікування – обраний лікарем і погоджений з Замовником обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

8. Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.
9. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними

працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.

10. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

11. Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-

м. Вінниця

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ

вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.
12. Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.

13. Медична програма (Пакет) – комплекс медичних послуг, які надаються Пацієнту Виконавцем протягом строку вказаному в цьому Договорі або в Заяві на приєднання, обсяг, перелік, вартість яких визначено в Розділі 2 цього Договору.
14. Договір про надання медичних послуг (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.

15. Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій.
16. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті Виконавця та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Замовником Заяви на приєднання або початок фактичного отримання медичних послуг або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з

них, чи інші дії, встановлені законом.
17. Первинна реєстрація – процес, під час якого Виконавець вперше отримує персональні дані Замовника та Пацієнта, та заносить такі дані до електронної медичної картки Пацієнта. Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Виконавця.
18. Сайт – Інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою:​​https://medok.vn.ua
19. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта та/або Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та/або Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
20. Прейскурант цін – довідник медичних послуг та цін і тарифів на них, що міститься у Додатку No1 та Додатку No2 до цього Договору та розміщений на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг та перелік яких, передбачено Пакетами медичних програм, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги.

2.2. Перелік Пакетів медичних програм та їх склад, строк дії, вартість визначається в Додатку No 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього договору.

2.3. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно, окрім окремих медичних послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою знаходження Пацієнта.
2.4. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін який знаходиться у адміністраторів Виконавця та/ або на Сайті. У разі наявності різниці між вартістю Пакету, вказаною в діючому на момент оплати Прейскуранті цін Виконавця та в Додатку No 1 та/або в Додатку No2 до цього Договору, при проведенні розрахунку з Замовником застосовується вартість Пакету зазначена в Прейскуранті цін.

2.5. Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Виконавця, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання медичних засобів (медикаментів вітчизняного та зарубіжного виробництва) і матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методик.

2.6. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг визначається відповідним Пакетом медичної програми, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта. Замовник може замовити одночасно один або декілька Пакетів.

2.7. Місце надання послуг:
2.7.1. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр «Меd Ok» ТОВ «Технології ресурси

інвестиції України», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. М. Ващука, 20 Б;
2.7.2. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр «Меd Ok» ТОВ «Технології ресурси

інвестиції України», що розташований за адресою: м. Бар, вул. Туніка, 14;
2.7.3. За адресою знаходження Пацієнта у разі якщо послуга передбачає виїзд до пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).
2.8. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.
2.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).
2.10. Виконавець здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця. 2.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
2.12. Цей Договір розміщений в електронній формі на і Виконавця https://medok.vn.ua та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.
2.13. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.
2.14. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.
2.15. Цей Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
2.16. Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.
2.17. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.
2.18. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем при наданні медичних послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього.

2.19. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів медичної допомоги затверджених у встановленому порядку.

2.20. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги.
2.21. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцю інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Виконавця про зміну контактних даних.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
3.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає Пакет медичної програми відповідно до своїх потреб та може отримати інформацію по Пакету на Сайті Виконавця, у адміністраторів за телефонами: 0800-330-593 (безкоштовно з усіх телефонів); стаціонарний :(0432) 659-888, мобільний: (067) 430-28-80, (073) 430-28-80 та/або у лікарів Виконавця.

3.3. На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даної оферти Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні послуг Пацієнту.

3.4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто.
3.5. Замовник може обрати будь-який Пакет(и) медичної програми та/або інші медичні послуги на Сайті Виконавця або через контактний центр та зробити попередній запис на прийом спеціалістів, послуги яких входять до складу Пакету медичної програми та/або які надають інші медичні послуги. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником.

3.6. До початку надання медичних послуг Виконавець (його адміністратор) повідомляє Замовнику перелік та склад медичних послуг, що входять до Пакету медичної програми та вартість самого Пакету.
3.7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем.

3.8. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

3.8.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
3.8.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

3.9. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.8.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.
3.10. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України. 3.11. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

3.12. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
3.13. Послуги які входять в Пакет медичної програми можуть бути надані в один день, при умові попереднього запису/медичних показань/технічної та фізичної можливості, або в різні дні, за бажанням Замовника та з урахуванням медичних показань, окрім Пакетів медичних програм, які передбачають триваліший період надання послуг.

3.14. Послуги за цим Договором надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі 100% їх вартості.
3.15. Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій. 3.16. Строк надання послуг зазначених в Пакеті медичної програми розраховується з дати оплати за ці послуги, тривалість та кінцева дата зазначається в Заяві на приєднання.

3.17. У разі спливу строку зазначеному в пункті 3.16. кошти за невикористані послуги, які входять до Пакету медичної програми не компенсуються, не повертаються. Договір вважаться виконаним в повному обсязі.

3.18. Вартість Пакету медичної програми є фіксованою. Вартість інших медичних послуг може бути зменшена за рахунок використання Замовником картки Еверест.
3.19. Після оплати вартості Пакету Замовник отримає розрахунковий документ. По завершенню надання медичних послуг Замовник отримує медичну документацію відповідно до наданих послуг. Акт про надані медичні послуги та рахунок з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем за вимогою.

3.20. Дата та точний час надання медичних послуг визначається Виконавцем за погодженням із Замовником у телефонному режимі або при особистому візиті.
3.21. Виконавець може додатково повідомляти Замовника про час надання медичних послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону, який міститься в Заяві на приєднання. 3.22. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

3.23. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне ​необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо. 3.24. На прохання Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

3.25. Замовник має право обрати лікаря, який буде надавати медичні послуги Пацієнту. 3.26. У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним лікарем Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту.

3.27. У разі тривалої відсутності обраного лікаря на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо) Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.28. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря Замовник вправі обрати будь-якого іншого лікаря Виконавця на час відсутності обраного лікаря або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.
3.29. У разі необхідності надання позапланових послуг згідно обраного Пакету, якщо дата надання таких послуг припадає на неробочий день лікаря Замовника, Виконавець гарантує надання медичних послуг черговим лікарем Виконавця.

3.30. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх

надання) у випадках:
а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування

(виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;

в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраного Пакету.
4.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів

лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил внутрішнього розпорядку» Виконавця (далі – Правила внутрішнього розпорядку).
4.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Замовником кошти за Пакет не повертаються.

4.1.4. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.

4.1.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.
4.1.6. .В разі запізнення Пацієнта більше ніж 20 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг протягом строку дії Пакету неможливе, повідомивши про це Замовника.

4.1.7. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.

4.1.8. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.
4.1.9. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.

4.1.10. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
4.1.11. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.
4.1.12. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.

4.2. Замовник має право:
4.2.1. На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в пункті 2.2. Договору.
4.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.
4.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні медичних послуг.
4.2.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках інформація передбачена пунктами 4.2.2. – 4.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем.
4.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги. 4.2.6. На таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
4.2.7. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.
4.2.8. Приєднатись до цього договору на запропонованих Виконавцем умовах.
4.3. Виконавець зобов’язується:
4.3.1. Надати медичні послуги в обсязі передбаченому оплаченим Пакетом медичної програми та протягом його строку дії.
4.3.2. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.
4.3.3. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
4.3.4. Належним чином (повно та доступно) інформувати Законного представника Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.
4.3.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.
4.3.6. Видавати Законному представнику Пацієнта виписку з історії хвороби (медичної картки), довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.
4.3.7. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій з інших медичних закладів сплачується Замовником окремо.
4.3.8. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
4.3.9. Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.
4.3.10. Розглядати всі скарги та/або претензії Замовника щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками

Виконавця, а також, за згодою Замовника, працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.
4.3.11. Прийняти оплату за послуги визначені в пункті 2.2. цього Договору.
4.4. Замовник зобов’язується:

4.4.1. Приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору.
4.4.2. Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Виконавця прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.

4.4.3. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.
4.4.4. Забезпечити явку Пацієнта на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

4.4.5. Підписати від імені та в інтересах Пацієнта всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.
4.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

4.4.7. Прибути з Пацієнтом в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.
4.4.8. Сплатити вартість Пакету та/або інших медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг.

4.4.9. Забезпечити неухильне дотримання Пацієнтом призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем.

4.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

4.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Вартість медичних послуг (Пакетів) розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діяв на дату укладення даного Договору, визначається у Додатку No1 та Додатку No2 до даного Договору та вказується в Заяві на приєднання. Вартість інших медичних послуг, які не входять до Пакету медичної програми, розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діє на дату надання послуг та сплачується у порядку та у строки, встановлені Виконавцем.

5.2. Замовник здійснює попередню оплату медичних послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної Додатком No 1 та Додатком No2 до цього Договору або діючим Прейскурантом цін Виконавця (у разі наявності різниці ціни між ціною вказаною в Додатку No 1 та/або в Додатку No2 до Договору та ціною вказаною в Прейскуранті цін Виконавця), одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

– шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;
– шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

– шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця; – іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.
5.3. Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.
5.4. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги, які перевищують об’єм послуг визначених відповідним Пакетом медичної програми оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, що діє на дату надання відповідної медичної послуги. Про необхідність надання додаткових медичних послуг Виконавець зобов’язаний завчасно сповістити Замовника. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики.
5.5. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником (Пацієнтом) з ініціативи Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за Пакет Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг передбачених Пакетом чи ні. 5.6. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.
5.7. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 10 цього Договору «Реквізити Виконавця».
5.8. Якщо Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.
5.9. У разі не отримання Пацієнтом послуг протягом дії Пакету (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються.
5.10. За домовленістю сторін, у виняткових випадках, строк дії Пакету може бути продовжено, але на строк не більше 15 календарних днів, за умови письмового звернення Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

г) не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;
д) порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку (розміщені у Куточку споживача);

е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форсмажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.

6.7. В разі запізнення Пацієнта та/або Замовника більше ніж на 30 хвилин або якщо Пацієнт та/або Замовник не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

6.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.
6.9. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.

6.10. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 6.14 Договору, згідно з чинним законодавством України.

6.11. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

6.12. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.
6.13. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

6.14. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.
6.15. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.
7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.
7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за Пакет, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

7.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.
7.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках: – За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця.

– За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.
– За взаємною згодою сторін. У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються

повністю виконаними.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг.

8.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.
8.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України. 8.4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

8.5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник в інтересах Пацієнта або Пацієнт особисто додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

9.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника; свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.

9.3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

9.4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.

9.6. Замовник надає згоду на використання Виконавцю контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

9.7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

9.8. Діючій Прейскурант цін на медичні послуги розміщується на Сайті Виконавця, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Виконавця, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.

9.9. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами, телеграмами або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

9.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 9.11. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем нової редакції Договору.

9.12. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.

9.13. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:

9.13.1. Додаток No 1 – Перелік Пакетів медичних програм, їх склад, строк дії та Прейскурант цін на них.

9.13.2. Додаток No 2 – Перелік інших медичних послуг та Прейскурант цін на них.

9.13.3. Додаток No 3 – Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг. 9.13.4. Додаток No 4 – Акт прийому-передачі наданих медичних послуг.

9.14. В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг за Пакетом медичної програми може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання Сторонами.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» Місцезнаходження:
21029, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Миколи Ващука, будинок 20 Б

ЄДРПОУ 40502175
Р/р: UA03 354347 00000 26006051524499

в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 354347
Платник єдиного податку ( 5%), не є платником ПДВ. Тел. 0800-330-593, (067) 430-28-80
https://medok.vn.ua
Директор: Хаєцька Аліна Едуардівна

Затверджено в чинній редакції наказом ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» від 03 серпня 2020 року

Додаток No3 до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року
Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року

1. Замовник (законний представник пацієнта): П.І.Б. ______________________________________ _ Паспорт: Серія ________ Номер__________ Виданий ______________________________________ _ ______________________________________ _ Дата видачі ______________________________________ _ Місце проживання ______________________________________ _ ______________________________________ _ Ідентифікаційний код: ______________________________________ _ Ким Замовник є по відношенню до Пацієнта ______________________________________ _ Тел. 2. Виконавець
ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» Місцезнаходження:
21029, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Миколи Ващука, будинок 20 Б
ЄДРПОУ 40502175
Р/р: UA03 354347 00000 26006051524499 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 354347
Платник єдиного податку( 5%), не є платником ПДВ.
Тел. 0800-330-593, (067) 430-28-80 https://medok.vn.ua
Директор: Хаєцька Аліна Едуардівна
______________________________________ _ E-mail ______________________________________ _

3. Замовник замовляє, а Виконавець надає наступні медичні послуги: (Назва Пакету та перелік послуг в пакеті)

_____________________________________________________________________________

4. П.І.Б. Пацієнта та дата його народження:

_____________________________________________________________________________

5. Місце надання медичних послуг: _____________________________________________________________________________ 6. Термін дії Пакету: ___________ днів/місяців з дати оплати.

7. Кінцева дата отримання медичних послуг: _____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість медичних послуг, грн.: _____________________________________________________________________________

9. З умовами надання послуг, умовами Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року, розміщеного на Сайті Виконавця https://medok.vn.ua ознайомлений(на) та повністю згоден(на).

Визнаю обов’язковість виконання усіх умов такого Договору з моменту підписання цієї Заяви на приєднання. Послуги передбачені Пакетом комплексної медичної програми надаються протягом строку дії Пакету. У разі не отримання послуг протягом дії Пакету (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються.

10. Шляхом підписання цієї Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних і даних Пацієнта та доступ до персональних даних третіх осіб в тому числі внесення персональних даних до локальної інформаційної системи, яка функціонує у виконавця, з метою надання медичних послуг, передбачених таким Договором. Замовник посвідчує, що йому роз’яснення про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних даних».

11. Замовник надає згоду Виконавцю на надсилання результатів лабораторних досліджень, діагностики та лікування, консультативних висновків лікарів, іншої запитуваної інформації про Пацієнта, що міститься в локальній інформаційній системі Виконавця, а також на електронну адресу та/або номер(и) телефону(ів) вказані вище.

12. Замовник підтверджує достовірність зазначених ним (чи записаних з його слів) вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту наданих даних.

13. Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані вище Замовником електронну адресу або номер(и) телефону(ів). Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну відповідальність за передачу доступу до електронної пошти або зазначеного(их) номеру(ів) телефону(ів) третім особам.

14. Замовник надає свою згоду на супроводження та перебування разом з Пацієнтом під час отримання медичних послуг у Виконавця наступних осіб та надання їм консультативних висновків лікарів, іншої медичної документації, що стосується моєї дитини і містить лікарську таємницю:

Прізвище, ім’я, по-батькові Номер телефону Ким дана особа приходиться

Пацієнту: _____________________________________________________________________________

Особа Виконавця, яка прийняла Заяву на приєднання: ______________________

Бар. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Затверджено в чинній редакції наказом ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» від 03 серпня 2020 року

ДОГОВІР
про надання медичних послуг

«03» серпня 2020 року

ТОВАРИСТВО
РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2016 року No 1349) (надалі за текстом – Виконавець), в особі директора Хаєцької Аліни Едуардівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, пропонує фізичним та юридичним особам (надалі за текстом – Замовник) отримати платні медичні послуги на умовах визначених цим Договором про надання медичних послуг (надалі за текстом – Договір). Виконавець та Замовник разом надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона. До моменту укладення з конкретним Замовником, цей Договір має статус оферти Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.

2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.

3. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

4. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

5. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.

6. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

7. План лікування – обраний лікарем і погоджений з Замовником обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

8. Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.
9. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними

працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.

10. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

11. Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-

м. Вінниця

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ

вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.
12. Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.

13. Медична програма (Пакет) – комплекс медичних послуг, які надаються Пацієнту Виконавцем протягом строку вказаному в цьому Договорі або в Заяві на приєднання, обсяг, перелік, вартість яких визначено в Розділі 2 цього Договору.
14. Договір про надання медичних послуг (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.

15. Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій.
16. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті Виконавця та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Замовником Заяви на приєднання або початок фактичного отримання медичних послуг або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з

них, чи інші дії, встановлені законом.
17. Первинна реєстрація – процес, під час якого Виконавець вперше отримує персональні дані Замовника та Пацієнта, та заносить такі дані до електронної медичної картки Пацієнта. Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Виконавця.
18. Сайт – Інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою:​​https://medok.vn.ua
19. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта та/або Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та/або Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
20. Прейскурант цін – довідник медичних послуг та цін і тарифів на них, що міститься у Додатку No1 та Додатку No2 до цього Договору та розміщений на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг та перелік яких, передбачено Пакетами медичних програм, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги.

2.2. Перелік Пакетів медичних програм та їх склад, строк дії, вартість визначається в Додатку No 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього договору.

2.3. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно, окрім окремих медичних послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою знаходження Пацієнта.
2.4. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін який знаходиться у адміністраторів Виконавця та/ або на Сайті. У разі наявності різниці між вартістю Пакету, вказаною в діючому на момент оплати Прейскуранті цін Виконавця та в Додатку No 1 та/або в Додатку No2 до цього Договору, при проведенні розрахунку з Замовником застосовується вартість Пакету зазначена в Прейскуранті цін.

2.5. Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Виконавця, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання медичних засобів (медикаментів вітчизняного та зарубіжного виробництва) і матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методик.

2.6. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг визначається відповідним Пакетом медичної програми, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта. Замовник може замовити одночасно один або декілька Пакетів.

2.7. Місце надання послуг:
2.7.1. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр «Меd Ok» ТОВ «Технології ресурси

інвестиції України», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. М. Ващука, 20 Б;
2.7.2. Заклад охорони здоров’я: Медичний центр «Меd Ok» ТОВ «Технології ресурси

інвестиції України», що розташований за адресою: м. Бар, вул. Туніка, 14;
2.7.3. За адресою знаходження Пацієнта у разі якщо послуга передбачає виїзд до пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).
2.8. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.
2.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).
2.10. Виконавець здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця. 2.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
2.12. Цей Договір розміщений в електронній формі на і Виконавця https://medok.vn.ua та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.
2.13. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.
2.14. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.
2.15. Цей Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
2.16. Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.
2.17. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.
2.18. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем при наданні медичних послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього.

2.19. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів медичної допомоги затверджених у встановленому порядку.

2.20. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги.
2.21. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцю інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Виконавця про зміну контактних даних.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
3.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає Пакет медичної програми відповідно до своїх потреб та може отримати інформацію по Пакету на Сайті Виконавця, у адміністраторів за телефонами: 0800-330-593 (безкоштовно з усіх телефонів); стаціонарний :(0432) 659-888, мобільний: (067) 430-28-80, (073) 430-28-80 та/або у лікарів Виконавця.

3.3. На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даної оферти Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні послуг Пацієнту.

3.4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто.
3.5. Замовник може обрати будь-який Пакет(и) медичної програми та/або інші медичні послуги на Сайті Виконавця або через контактний центр та зробити попередній запис на прийом спеціалістів, послуги яких входять до складу Пакету медичної програми та/або які надають інші медичні послуги. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником.

3.6. До початку надання медичних послуг Виконавець (його адміністратор) повідомляє Замовнику перелік та склад медичних послуг, що входять до Пакету медичної програми та вартість самого Пакету.
3.7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем.

3.8. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

3.8.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
3.8.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

3.9. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.8.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.
3.10. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України. 3.11. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

3.12. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
3.13. Послуги які входять в Пакет медичної програми можуть бути надані в один день, при умові попереднього запису/медичних показань/технічної та фізичної можливості, або в різні дні, за бажанням Замовника та з урахуванням медичних показань, окрім Пакетів медичних програм, які передбачають триваліший період надання послуг.

3.14. Послуги за цим Договором надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі 100% їх вартості.
3.15. Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій. 3.16. Строк надання послуг зазначених в Пакеті медичної програми розраховується з дати оплати за ці послуги, тривалість та кінцева дата зазначається в Заяві на приєднання.

3.17. У разі спливу строку зазначеному в пункті 3.16. кошти за невикористані послуги, які входять до Пакету медичної програми не компенсуються, не повертаються. Договір вважаться виконаним в повному обсязі.

3.18. Вартість Пакету медичної програми є фіксованою. Вартість інших медичних послуг може бути зменшена за рахунок використання Замовником картки Еверест.
3.19. Після оплати вартості Пакету Замовник отримає розрахунковий документ. По завершенню надання медичних послуг Замовник отримує медичну документацію відповідно до наданих послуг. Акт про надані медичні послуги та рахунок з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем за вимогою.

3.20. Дата та точний час надання медичних послуг визначається Виконавцем за погодженням із Замовником у телефонному режимі або при особистому візиті.
3.21. Виконавець може додатково повідомляти Замовника про час надання медичних послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону, який міститься в Заяві на приєднання. 3.22. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

3.23. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне ​необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо. 3.24. На прохання Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

3.25. Замовник має право обрати лікаря, який буде надавати медичні послуги Пацієнту. 3.26. У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним лікарем Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту.

3.27. У разі тривалої відсутності обраного лікаря на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо) Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.

3.28. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря Замовник вправі обрати будь-якого іншого лікаря Виконавця на час відсутності обраного лікаря або перенести дату отримання послуги в межах дії відповідного Пакету.
3.29. У разі необхідності надання позапланових послуг згідно обраного Пакету, якщо дата надання таких послуг припадає на неробочий день лікаря Замовника, Виконавець гарантує надання медичних послуг черговим лікарем Виконавця.

3.30. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх

надання) у випадках:
а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування

(виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;

б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;

в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраного Пакету.
4.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів

лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил внутрішнього розпорядку» Виконавця (далі – Правила внутрішнього розпорядку).
4.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Замовником кошти за Пакет не повертаються.

4.1.4. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.

4.1.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.
4.1.6. .В разі запізнення Пацієнта більше ніж 20 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг протягом строку дії Пакету неможливе, повідомивши про це Замовника.

4.1.7. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.

4.1.8. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.
4.1.9. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.

4.1.10. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
4.1.11. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.
4.1.12. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.

4.2. Замовник має право:
4.2.1. На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в пункті 2.2. Договору.
4.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.
4.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні медичних послуг.
4.2.4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках інформація передбачена пунктами 4.2.2. – 4.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем.
4.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої вимоги. 4.2.6. На таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
4.2.7. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.
4.2.8. Приєднатись до цього договору на запропонованих Виконавцем умовах.
4.3. Виконавець зобов’язується:
4.3.1. Надати медичні послуги в обсязі передбаченому оплаченим Пакетом медичної програми та протягом його строку дії.
4.3.2. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.
4.3.3. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
4.3.4. Належним чином (повно та доступно) інформувати Законного представника Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.
4.3.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.
4.3.6. Видавати Законному представнику Пацієнта виписку з історії хвороби (медичної картки), довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.
4.3.7. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій з інших медичних закладів сплачується Замовником окремо.
4.3.8. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
4.3.9. Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.
4.3.10. Розглядати всі скарги та/або претензії Замовника щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками

Виконавця, а також, за згодою Замовника, працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.
4.3.11. Прийняти оплату за послуги визначені в пункті 2.2. цього Договору.
4.4. Замовник зобов’язується:

4.4.1. Приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору.
4.4.2. Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Виконавця прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.

4.4.3. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.
4.4.4. Забезпечити явку Пацієнта на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

4.4.5. Підписати від імені та в інтересах Пацієнта всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.
4.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

4.4.7. Прибути з Пацієнтом в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.
4.4.8. Сплатити вартість Пакету та/або інших медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг.

4.4.9. Забезпечити неухильне дотримання Пацієнтом призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем.

4.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

4.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Вартість медичних послуг (Пакетів) розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діяв на дату укладення даного Договору, визначається у Додатку No1 та Додатку No2 до даного Договору та вказується в Заяві на приєднання. Вартість інших медичних послуг, які не входять до Пакету медичної програми, розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діє на дату надання послуг та сплачується у порядку та у строки, встановлені Виконавцем.

5.2. Замовник здійснює попередню оплату медичних послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної Додатком No 1 та Додатком No2 до цього Договору або діючим Прейскурантом цін Виконавця (у разі наявності різниці ціни між ціною вказаною в Додатку No 1 та/або в Додатку No2 до Договору та ціною вказаною в Прейскуранті цін Виконавця), одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

– шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;
– шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

– шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця; – іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.
5.3. Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.
5.4. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги, які перевищують об’єм послуг визначених відповідним Пакетом медичної програми оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, що діє на дату надання відповідної медичної послуги. Про необхідність надання додаткових медичних послуг Виконавець зобов’язаний завчасно сповістити Замовника. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики.
5.5. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником (Пацієнтом) з ініціативи Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за Пакет Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг передбачених Пакетом чи ні. 5.6. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.
5.7. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 10 цього Договору «Реквізити Виконавця».
5.8. Якщо Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.
5.9. У разі не отримання Пацієнтом послуг протягом дії Пакету (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються.
5.10. За домовленістю сторін, у виняткових випадках, строк дії Пакету може бути продовжено, але на строк не більше 15 календарних днів, за умови письмового звернення Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

г) не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;
д) порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку (розміщені у Куточку споживача);

е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форсмажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.

6.7. В разі запізнення Пацієнта та/або Замовника більше ніж на 30 хвилин або якщо Пацієнт та/або Замовник не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

6.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.
6.9. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.

6.10. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 6.14 Договору, згідно з чинним законодавством України.

6.11. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

6.12. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.
6.13. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

6.14. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.
6.15. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.
7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.
7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за Пакет, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

7.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.
7.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках: – За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця.

– За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.
– За взаємною згодою сторін. У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються

повністю виконаними.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг.

8.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.
8.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України. 8.4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

8.5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник в інтересах Пацієнта або Пацієнт особисто додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

9.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника; свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.

9.3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

9.4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.

9.6. Замовник надає згоду на використання Виконавцю контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

9.7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

9.8. Діючій Прейскурант цін на медичні послуги розміщується на Сайті Виконавця, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Виконавця, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.

9.9. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами, телеграмами або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

9.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 9.11. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем нової редакції Договору.

9.12. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.

9.13. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:

9.13.1. Додаток No 1 – Перелік Пакетів медичних програм, їх склад, строк дії та Прейскурант цін на них.

9.13.2. Додаток No 2 – Перелік інших медичних послуг та Прейскурант цін на них.

9.13.3. Додаток No 3 – Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг. 9.13.4. Додаток No 4 – Акт прийому-передачі наданих медичних послуг.

9.14. В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг за Пакетом медичної програми може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання Сторонами.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» Місцезнаходження:
21029, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Миколи Ващука, будинок 20 Б

ЄДРПОУ 40502175
Р/р: UA03 354347 00000 26006051524499

в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 354347
Платник єдиного податку ( 5%), не є платником ПДВ. Тел. 0800-330-593, (067) 430-28-80
https://medok.vn.ua
Директор: Хаєцька Аліна Едуардівна

Затверджено в чинній редакції наказом ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» від 03 серпня 2020 року

Додаток No3 до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року
Заява на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року

1. Замовник (законний представник пацієнта): П.І.Б. ______________________________________ _ Паспорт: Серія ________ Номер__________ Виданий ______________________________________ _ ______________________________________ _ Дата видачі ______________________________________ _ Місце проживання ______________________________________ _ ______________________________________ _ Ідентифікаційний код: ______________________________________ _ Ким Замовник є по відношенню до Пацієнта ______________________________________ _ Тел. 2. Виконавець
ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» Місцезнаходження:
21029, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Миколи Ващука, будинок 20 Б
ЄДРПОУ 40502175
Р/р: UA03 354347 00000 26006051524499 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 354347
Платник єдиного податку( 5%), не є платником ПДВ.
Тел. 0800-330-593, (067) 430-28-80 https://medok.vn.ua
Директор: Хаєцька Аліна Едуардівна

______________________________________ _ E-mail ______________________________________ _

3. Замовник замовляє, а Виконавець надає наступні медичні послуги: (Назва Пакету та перелік послуг в пакеті)

_____________________________________________________________________________

4. П.І.Б. Пацієнта та дата його народження:

_____________________________________________________________________________

5. Місце надання медичних послуг: _____________________________________________________________________________ 6. Термін дії Пакету: ___________ днів/місяців з дати оплати.

7. Кінцева дата отримання медичних послуг: _____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість медичних послуг, грн.: _____________________________________________________________________________

9. З умовами надання послуг, умовами Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року, розміщеного на Сайті Виконавця https://medok.vn.ua ознайомлений(на) та повністю згоден(на).

Визнаю обов’язковість виконання усіх умов такого Договору з моменту підписання цієї Заяви на приєднання. Послуги передбачені Пакетом комплексної медичної програми надаються протягом строку дії Пакету. У разі не отримання послуг протягом дії Пакету (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються.

10. Шляхом підписання цієї Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 03 серпня 2020 року Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних і даних Пацієнта та доступ до персональних даних третіх осіб в тому числі внесення персональних даних до локальної інформаційної системи, яка функціонує у виконавця, з метою надання медичних послуг, передбачених таким Договором. Замовник посвідчує, що йому роз’яснення про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних даних».

11. Замовник надає згоду Виконавцю на надсилання результатів лабораторних досліджень, діагностики та лікування, консультативних висновків лікарів, іншої запитуваної інформації про Пацієнта, що міститься в локальній інформаційній системі Виконавця, а також на електронну адресу та/або номер(и) телефону(ів) вказані вище.

12. Замовник підтверджує достовірність зазначених ним (чи записаних з його слів) вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту наданих даних.

13. Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані вище Замовником електронну адресу або номер(и) телефону(ів). Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну відповідальність за передачу доступу до електронної пошти або зазначеного(их) номеру(ів) телефону(ів) третім особам.

14. Замовник надає свою згоду на супроводження та перебування разом з Пацієнтом під час отримання медичних послуг у Виконавця наступних осіб та надання їм консультативних висновків лікарів, іншої медичної документації, що стосується моєї дитини і містить лікарську таємницю:

Прізвище, ім’я, по-батькові Номер телефону Ким дана особа приходиться

Пацієнту: _____________________________________________________________________________

Особа Виконавця, яка прийняла Заяву на приєднання: ______________________

 

Подiлля. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Затверджено в чинній редакції 

наказом  ТОВ «Медичний центр «Поділля»

 від 06 квітня 2021 року

ДОГОВІР

про надання медичних послуг

 м. Вінниця           «06» квітня 2021 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ПОДІЛЛЯ» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2021 року  (надалі за текстом – Виконавець), в особі директора Хаєцької Аліни Едуардівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб отримати платні медичні послуги наявних у Виконавця відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір):

Преамбула

Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.

Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.

Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.

Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

План лікування – обраний лікарем і погоджений з Замовником (Законним представником Пацієнта) обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.

Медична послуга (послуга) – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Медичного центру з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.

Пацієнт – особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) в Медичному центрі на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до Закону.

Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки- вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.

Замовник – Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.

Публічний Договір (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.

Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на сайті МЦ та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Замовником Заяви на приєднання, іншого документу, що свідчить про передплату медичних послуг, або початок фактичного отримання медичних послуг або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з них, чи інші дії, встановлені законом.

Пацієнт – фізична особа, яка на момент звернення за медичною допомогою та/або надання такої допомоги не досягла 18 річного віку. До настання повної цивільної дієздатності інтереси пацієнта у відносинах з Медичним центром представляє Замовник (Законний представник Пацієнта)..

Первинна реєстрація – процес, під час якого МЦ вперше отримує персональні дані Законного представника пацієнта та пацієнта, та заносить такі дані до електронної медичної картки пацієнта. Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Медично центру.

Сайт – Інтернет – сайт / інтернет – ресурс з доменною адресою: https://medok.vn.ua

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги обсяг та перелік яких передбачено прайс-листом Виконавця, у строк та на умовах, визначених цим Договором, відповідними наказами Виконавця, у Заявах на приєднання, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги.
  2. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються у Медичному центрі та його відділеннях амбулаторно, окрім окремих медичних послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою Замовника.
  3. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, на умовах визначених відповідними наказами Виконавця, Заявами на приєднання, іншими документами, що свідчать про передплату послуг, а також у відповідності до чинного прайс-листа, який знаходиться в куточку споживача чи в адміністраторів МЦ та/або на Сайті.
  4. Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Медичного центру Виконавця, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання медичних засобів (медикаментів вітчизняного та зарубіжного виробництва) і матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методик.
  5. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг може визначатися в Заяві на приєднання.
  6. Місце надання послуг:

1.6.1.Медичний центр «Поділля»: м. Вінниця, вул. Зодчих, 20, офіс 130.

1.6.2.За адресою Замовника у разі якщо послуга передбачає виїзд до пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).

  1. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Законний представник Пацієнта відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди Законного представника Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.
  2. Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Медичному центру у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).
  3. Медичний центр здійснює первинну реєстрацію Законного представника Пацієнта та Пацієнта, а Законний представник Пацієнта погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Медичного центру.
  4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
  5. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на офіційному сайт https://medok.vn.ua.
  6. Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції про укладення Договору – вчинення підтверджуючих дій. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником (Пацієнтом) дій, спрямованих на отримання послуг, а саме момент вчинення підтверджуючих дій.
  7. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може пропонувати свої умови Договору.
  8. Замовник укладає цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років і до настання 18 років.
  9. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником (Законним представником Пацієнта), Пацієнтом та Медичним центром при наданні медичних послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього.
  10. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів медичної допомоги затверджених у встановленому порядку.
  11. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги.
  12. Замовник (Законний представник Пацієнта) дає згоду МЦ на надсилання МЦ інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання і особистий кабінет на сайті. МЦ не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення МЦ про зміну контактних даних.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
  2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає медичну послугу передбачену прайс-листом Виконавця чи сукупність медичних послуг відповідно до своїх потреб та може отримати необхідну інформацію у адміністраторів або в контактному центрі за телефонами: 0 800 330 593 або у лікарів МЦ.
  3. На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даної Публічної пропозиції, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Законний представник Пацієнта на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Законним представником Пацієнта необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Законному представнику Пацієнта (Пацієнту) в наданні послуг Пацієнту.
  4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через сайт або особисто.
  5. Медичні послуги можуть бути за бажанням Замовника передплачені. В такому разі послуга чи сукупність послуг надається та повинна бути отримана Пацієнтом протягом строку вказаного в Заяві на приєднання або в інших документах наданих Замовнику Виконавцем, які Замовник повинен пред’явити для отримання передплаченої послуги чи сукупності послуг.
  6. Замовник може обрати будь-яку послугу чи будь-яку сукупність послуг на Сайті Виконавця або через контактний центр та зробити попередній запис на прийом спеціалістів. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним центром та Замовником.
  7. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника (Законного представника Пацієнта) за погодженням з Виконавцем.
  8. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:
   1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
   2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Медичним центром.
  9. Наявність обставин, передбачених підпунктом 2.8.1. цього Договору,

встановлюється Медичним центром та повідомляється Замовнику.

  1. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Медичним центром йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.
  2. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
  3. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
  4. Послуги які передплачуються, можуть бути надані в один день, при умові попереднього запису/медичних показань/технічної та фізичної можливості, або в різні дні, за бажанням Замовника та з урахуванням медичних показань, а також з дотриманням строків вказаних в п. 2.5. цього Договору.
  5. Послуги надаються Виконавцем у разі їх попередньої оплати Замовником або оплачуються Замовником в день отримання послуги.
  6. Медичні послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій.
  7. У разі спливу строку зазначеного в Заяві на приєднання чи в іншому документі, що посвідчує замовлення та передплату послуг, кошти за невикористані (не отримані повністю чи частково) послуги не компенсуються, не повертаються. Договір вважаться виконаним в повному обсязі.
  8. Після оплати вартості послуг Замовник отримає розрахунковий документ. По завершенню надання медичних послуг Законний представник Пацієнта отримує медичну документацію відповідно до наданих послуг. Акт про надані медичні послуги та рахунок з переліком наданих послуг може бути наданий Виконавцем за вимогою.
  9. Дата та точний час надання Медичних послуг визначається МЦ за погодженням із Замовником у телефонному режимі або при особистому візиті.
  10. МЦ може додатково повідомляти Замовника про час надання Медичних послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання Медичних послуг, за номером телефону, який міститься в Заяві на приєднання.
  11. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.
  12. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.
  13. На прохання Законного представника Пацієнта, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.
  14. У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним лікарем Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту.
  15. Законний представник пацієнта має право обрати лікаря, який буде надавати медичні послуги Пацієнту. 
  16. У разі тривалої відсутності обраного лікаря на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо) Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання послуг Пацієнту або перенести дату отримання послуги, враховуючи строк надання передплаченої послуги.
  17. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря Законний представник Пацієнта вправі обрати будь-якого іншого лікаря Медичного центру на час відсутності обраного лікаря або перенести дату отримання послуги, враховуючи строк надання передплаченої послуги.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Виконавець має право:
   1. Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:
 1. виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входить до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;
 2. виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;
 3. не здійснення оплати в розмірі повної вартості послуги чи сукупності послуг.
   1. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору або «Правил перебування пацієнтів та відвідувачів в Медичному центрі «МEDOK» Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Поділля» (далі – Правила перебування пацієнтів в Медичному центрі).
   2. Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника (Законного представника Пацієнта) від подальшого лікування Пацієнта, та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Замовником кошти за послуги не повертаються.
   3. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Законному представнику Пацієнта медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.
   4. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах), заведену на Пацієнта.
   5. В разі запізнення Пацієнта та Законного представника Пацієнта на більше, ніж 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання передплачених медичних послуг неможливе через обмеження термінів їх надання, повідомивши про це Законного представника Пацієнта.
   6. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, на розумний строк, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»).
   7. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Законним представником Пацієнта (Пацієнтом) умов цього Договору.
   8. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника (Законного представника Пацієнта)/Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
   9. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником (Законним представником Пацієнта).
   10. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.
  1. Замовник (Законний представник Пацієнта) має право:
   1. На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в пункті 1.2.
   2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Медичному центрі.
   3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні медичних послуг.
   4. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.

У передбачених чинним законодавством України особливих випадках інформація передбачена пунктами 3.2.2. – 3.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем.

   1. Вимагати заміни лікуючого лікаря з обов’язковим зазначенням причин такої

вимоги.

   1. На таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
   2. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.
   3. Приєднатись до цього договору на запропонованих МЦ умовах.
  1. Виконавець зобов’язується:
   1. Надати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.
   2. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
   3. Належним чином (повно та доступно) інформувати Законного представника Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.
   4. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.
   5. Видавати Законному представнику Пацієнта виписку з історії хвороби (медичної картки), довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.
   6. У разі критичного стану Пацієнта організувати негайне його транспортування до спеціалізованих медичних закладів. Вартість транспортування та консультацій з інших медичних закладів сплачується Замовником окремо.
   7. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
   8. Прийняти оплату за послуги визначені в пункті 1.1. цього Договору.
  2. Замовник (Законний представник Пацієнта) зобов ’язується:
   1. Оплатити послуги у повному обсязі до початку їх надання, у випадку якщо послуги надаються по передплаті. Якщо послуги надаються не по передплаті, оплатити надані послуги в повному обсязі не пізніше дня їх отримання Пацієнтом.
   2. Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до МЦ для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Медичного центру, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму харчування та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Медичному центрі прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Медичного центру.

У разі запізнення Замовник зобов’язаний повідомити про це МЦ заздалегідь.

   1. Забезпечити сумлінне виконання Пацієнтом всіх вимог режиму, Правил перебування пацієнтів в Медичному центрі Виконавця та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг (допомоги). Слідкувати щоб Пацієнт не порушував прав і інтересів інших пацієнтів Медичного центру.
   2. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу(в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.
   3. Забезпечити явку Пацієнта на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.
   4. Підписати від імені та в інтересах Пацієнта всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.
   5. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг.
   6. Прибути з Пацієнтом в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.
   7. Сплатити вартість медичних послуг в повному обсязі.
   8. Точно і своєчасно виконувати приписи і рекомендації лікарів Медичного центру.
   9. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.
   10. Повернути майно Виконавця, у разі передачі його Замовнику під час виконання Договору, у строки визначені в Заяві на приєднання.
   11. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами

Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ),

ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

  1. Вартість медичних послуг визначається згідно діючого прайс-листа Виконавця. Вартість медичних послуг може вказуватися в Заяві на приєднання та в інших документах, які свідчать про передплату медичних послуг.
  2. Замовник здійснює оплату медичних послуг:
 • шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Медичного центру;
 • шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Медичного центру;
 • шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця;
 • іншим способом не забороненим чинним законодавством України.
  1. Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.
  2. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги, оплачуються додатково згідно затвердженого прайс-листа, що діє в Медичному центрі на дату надання відповідної медичної послуги. Про необхідність надання додаткових медичних послуг Виконавець зобов’язаний завчасно сповістити Замовника. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики.
  3. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником (Пацієнтом) з ініціативи Замовника (Законного представника Пацієнта), чи через грубе або систематичне порушення Замовником (Законним представником Пацієнта), Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за послуги Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом оплачених медичних послуг чи ні.
  4. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.
  5. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 9 цього Договору «Реквізити Виконавця».
  6. Якщо Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, МЦ має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.
  7. У разі не отримання Пацієнтом послуг протягом строку надання передплачених послуг (повністю або частково), сплачені кошти за послуги не повертаються.
  8. За домовленістю сторін, у виняткових випадках, строк надання передплачених послуг може бути продовжено, але на строк не більше 15 календарних днів.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
  2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Законному представнику Пацієнта або Пацієнту без вини, а також у результаті:
 1. неявки чи несвоєчасної явки Законного представника Пацієнта та Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;
 2. дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника (Законного представника Пацієнта);
 3. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (неповнолітнім Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;
 4. не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;
 5. порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Замовником Правил перебування пацієнтів в Медичному центрі (розміщені у Куточку споживача);
 6. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру;

є) отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

 1. розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
  1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.
  2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.
  3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 5.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.
  4. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.
  5. В разі запізнення Законного представника Пацієнта та Пацієнта більше ніж на 10 хвилин або якщо Законний представник Пацієнта та Пацієнт не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Медичний центр в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Законного представника Пацієнта.
  6. Медичний центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного центру.
  7. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Медичного центру, надання Медичному центру повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.
  8. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 5.14 Договору, згідно з чинним законодавством України.
  9. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.
  10. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.
  11. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.
  12. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.
  13. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням відповідача.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ
  1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.
  2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
  3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
  4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
  5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.
  6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які здійснили попередню оплату послуг, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.
  7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.
  8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
  9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
 • За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування МЦ.
 • За ініціативою МЦ, у випадках передбачених цим Договором.
 • За взаємною згодою сторін.

У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Медичним центром у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин проведення Медичних послуг.
  2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.
  3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.
  4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації.
  5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.
 2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ
  1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник в інтересах Пацієнта додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.
  2. Законний представник Пацієнта зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника (Законного представника Пацієнта); свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.
  3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Медичного центру відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу МЦ.
  4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється МЦ відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
  5. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду МЦ на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Медичного центру, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.
  6. Замовник надає згоду на використання МЦ контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.
  7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах МЦ (Інтернет сторінка МЦ) носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.
  8. Діючій прайс-лист на медичні послуги розміщується на Інтернет сторінці МЦ: https://medok.vn.ua, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Медичного центру, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.
  9. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження нової редакції Договору. Заяви на приєднання оформлені під час дії попередньої редакції Публічного договору про надання медичних послуг, лишаються чинними для сторін та до них застосовуються положення тої редакції Публічного договору, яка діяла на момент підписання Замовником Заяви про приєднання.
  10. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати послуг. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.
  11. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
  12. В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання сторонами.
 3. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ПОДІЛЛЯ»

Місцезнаходження:

21037, Вінницька обл. м.Вінниця, вул. Зодчих, будинок 20, оф.130

ЄДРПОУ 43854457

Р/р: UA323052990000026006036230573

 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Платник єдиного податку ( 5%), не є платником ПДВ. 

Тел. 0800-330-593

Директор: Хаєцька Аліна Едуардівна